Sisters InvitationOn the occasion of the 7th Anniversary of the founding of the MARRI Regional Centre in Skopje, The Second Meeting of the MARRI Network for Cooperation of the National Coordinators for Combating Trafficking in Human Beings, 10th – 11th November 2011 was held.

The first day was marked by a projection of the Serbian documentary film “Sisters”, directed by Vladimir Paskaljevic, producer Bojana Maljević in the Macedonian Cultural Center, 18:00h., „Frosina“ cinema. The film projection was attended by delegations of the MARRI Member States (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Macedonia and Serbia), the high dignitaries of the Republic of Macedonia, representatives of diplomatic corps, NGOs and the Macedonian cultural public. The guests were addressed by by Dr. Trpe Stojanovski, Director of the MARRI RC, H.E. Ms. Gordana Jankuloska, Minister of Interior of the Republic of Macedonia, H.E. Paul D. Wohlers, United States Ambassador in the Republic of Macedonia, H.E. Tomislav Djurin, Ambassador of the Republic of Serbia in the Republic of Macedonia and Ms. Bojana Maljević, Producer and Actor. After the film projection a cocktail for all attendees was organised.

The second day was the working meeting held in the Conference Hall of the MARRI Regional Centre, at 10:00h., titled ˮSecond Meeting of the MARRI Cooperation Network of National Anti – trafficking Coordinatorsˮ. The event was opened by H.E. Gordana Jankuloska, Minister of Interior of the Republic of Macedonia, Mrs. Violeta Andonovska, State Secretary in the Ministry of Interior and National Coordinator for Anti-trafficking and Mr. Trpe Stojanovski, Director of MARRI RC. The working sessions continued with the following topics: THB Prevention – Presentation of National Activities, Good Practices Identified Gaps and Possible Solution, Regional Approach and Possible Joint Project, Strengtening the Network. In the final part of the meeting debate and adoption of the Code of Conduct, a paper prepared by the Croatian National Coordinator Mr. Luka Madjeric followed .

 
По повод 7 годишнината од формирањето на МАРРИ Регионалниот Центар во Скопје на 10 и 11 ноември 2011 година се оддржа Вториот состанок на МАРРИ мрежата за соработка помеѓу Националните координатори за борба против трговија со луѓе.
Првиот ден беше одбележан со проекција на српскиот документарен филм ˮСестриˮ, режиран од Владимир Паскаљевиќ, продуцент Бојана Маљевиќ, во просториите на Македонскиот културен центар (МКЦ) во 18:00ч. Кино ˮФросинаˮ.  На проекцијата на филмот присуствуваа длегации од замјите членки на МАРРИ (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија), високи претставници од Република Македонија, претставници на дипломатскиот кор, невладини организации и македонската културна јавност. На гостите им се обрати г. Трпе Стојановски, Директор на МАРРИ Регионалниот Центар, Н.Е. Гордана Јанкулоска, Министер за внатрешни работи на Република Македонија, Н.Е. Пол Волерс, Амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, Н.Е. Томислав Ѓурин, Амбасадор на Република Србија во Република Македонија и г-а Биљана Маљевиќ, продуцент и актер. После проекцијата на филмот беше приреден коктел за сите присутни.
Вториот ден следуваше работниот состанок, кој се оддржа во конференциската сала на МАРРИ Регионалниот Центар, во 10:00ч. Со наслов ˮВтор состанок на МАРРИ мрежата за соработка помеѓу националните координатори за борба против трговија со луѓеˮ. Настанот беше отворен од Н.Е. Гордана Јанкулоска, Министер за внатрешни работи на Република Македонија, г-а Виолета Андоновска, Државен секретар во Министерство за внатрешни работи на Република Македонија и Национален Координатор за борба против трговија со луѓе и г. Трпе Стојановски, Директор на МАРРИ РЦ. Работниот дел продолжи на следните теми: Превенција на трговија со луѓе – презентација на националните активности, добра пракса, идентификувани недостатоци и можни решенија,можен заеднички проект, зајакнување на мрежата. Во финалниот дел од  состанокот следуваше дебата и усвојување на Упатството за однесување, документ подготвен од Националниот координатор на Хрватска, г. Лука Маџериќ.

The Second Meeting of the MARRI Cooperation Network of National Anti-trafficking Coordinators – Skopje, 10-11 November 2011